• Ma - Zat 09.00 - 17.00

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Brommobiel Expert

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Brommobiel Expert: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Beitelstraat 2, 7556 NB te Hengelo, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83100415.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Brommobiel Expert een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Brommobiel Expert en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Brommobiel Expert zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van Producten en/of het verrichten van Werkzaamheden.
 6. Safe-Pakket: een Overeenkomst die voor bepaalde tijd wordt aangegaan en in het kader waarvan de Wederpartij gedurende deze bepaalde tijd aanspraak maakt op de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden en in voorkomende gevallen garantie.
 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Brommobiel Expert aan de Wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, brommobiel-occasions, scooters, autoradio’s, achteruitrijcamera’s en andere accessoires. Daar waar in deze algemene voorwaarden “brommobiel” wordt vermeld, wordt daaronder in een voorkomend geval ook een “scooter” begrepen.
 8. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door Brommobiel Expert te verrichten werkzaamheden, waaronder doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en daaraan aanverwante dienstverlening.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Brommobiel Expert en iedere Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk mondeling dan wel Schriftelijk aanbod van Brommobiel Expert is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Brommobiel Expert kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.
 2. Aan een aanbod van Brommobiel Expert dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Brommobiel Expert, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Brommobiel Expert anders aangeeft.
 4. Indien Brommobiel Expert de Wederpartij, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Wederpartij ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van deze bevestiging Schriftelijk bij Brommobiel Expert heeft geklaagd.
 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Levering van Producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging geschiedt levering op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres.
 2. De Wederpartij is verplicht het Product tijdig af te nemen. Indien de Wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal de Producten in bewaring worden gehouden voor rekening van de Wederpartij nadat Brommobiel Expert haar daarvoor heeft gewaarschuwd. De Wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor de bewaring van de Producten verschuldigd.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van een verkochte Product gaat over op de Wederpartij op het moment dat het Product feitelijk aan de Wederpartij of aan een door haar aangewezen derde in ontvangst is genomen.

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. Met uitzondering van pechhulp, worden de Werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd gedurende de normale werkuren en op locatie van Brommobiel Expert dan wel een andere door hem aangewezen wijze.
 2. Indien voor het uitvoeren van Werkzaamheden informatie nodig is van de Wederpartij, dient de Wederpartij deze informatie zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de Overeenkomst is vereist, aan Brommobiel Expert te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 3. Teneinde de Werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten, staat de Wederpartij ervoor in dat zij het voertuig waarop de Werkzaamheden betrekking hebben, op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plaats ter beschikking van Brommobiel Expert stelt.
 4. Indien de Werkzaamheden zijn verricht op locatie van Brommobiel Expert en overeengekomen is dat de Wederpartij het voertuig op die locatie weer afhaalt en dit niet gebeurt binnen drie werkdagen nadat Brommobiel Expert haar ervan in kennis heeft gesteld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, is Brommobiel Expert gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingskosten aan de Wederpartij in rekening brengen. Nadien is Brommobiel Expert voorts gerechtigd, doch niet verplicht, het voertuig op kosten van de Wederpartij bij haar af te leveren.

ARTIKEL 6. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Iedere Overeenkomst is na totstandkoming daarvan bindend, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel. Indien de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, tot annulering van de Overeenkomst overgaat, blijft zij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 2. Als de Wederpartij bij bezorging van een bij Brommobiel Expert aangeschafte brommobiel deze toch niet wenst af te nemen, komen € 100,- bezorgkosten voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten kunnen door Brommobiel Expert worden verrekend met de eventuele aanbetaling die is verricht.
 3. Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel is uitsluitend van toepassing op de aanschaf van een brommobiel.
 4. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel kan de Wederpartij de Overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de brommobiel, zonder opgave van redenen herroepen en aan Brommobiel Expert retourneren, waarbij de Wederpartij aanspraak maakt op terugbetaling van 60% van de kooprijs van de Brommobiel.
 5. De Wederpartij dient gedurende de termijn als bedoeld in lid 4 zorgvuldig om te gaan met de betreffende brommobiel. De Wederpartij mag de te retourneren brommobiel slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de brommobiel te beoordelen.
 6. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen door daartoe per e-mail of telefonisch een verzoek in te dienen bij Brommobiel Expert.
 7. De Wederpartij dient de brommobiel binnen de termijn als bedoeld in lid 4 onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat aan Brommobiel Expert te hebben teruggeleverd, bij gebreke waarvan Brommobiel Expert gerechtigd is de retournering te weigeren en de Wederpartij de volledige overeengekomen koopprijs verschuldigd blijft.

ARTIKEL 7. | SAFE-PAKKETTEN

 1. Een Safe-Pakket voorziet, tegen betaling van de overeengekomen prijs van het Safe-Pakket, in het door Brommobiel Expert verlenen van gratis pechhulp ten aanzien van de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen brommobiel, alsook een gratis haal- en brengservice. Indien het Safe-Pakket wordt aangegaan bij de aanschaf van een brommobiel bij Brommobiel Expert, voorziet het Safe-Pakket tevens in garantie op de motor en versnellingsbak van de betreffende brommobiel.
 2. De pechhulp en eventuele garantie in het kader van een Safe-Pakket geldt voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen duur van het Safe-Pakket, te weten drie, zes of twaalf maanden. Deze looptijd vangt aan op de dag van totstandkoming van het Safe-Pakket.
 3. Het Safe-Pakket eindigt van rechtswege door verstrijken van de overeengekomen duur als bedoeld in het vorige lid.
 4. Pechhulp in het kader van een Safe-Pakket voorziet niet in het onmiddellijk en onderweg uitvoeren van pechhulp. Pechhulp wordt verleend binnen een werkdag nadat de Wederpartij Brommobiel Expert heeft verzocht de pechhulp te verlenen, mits het adres waar de brommobiel zich bevindt, zich binnen een straal van 50 kilometer van het vestigingsadres van Brommobiel Expert begeeft. In geval dit adres zich buiten deze straal begeeft, wordt de pechhulp binnen twee werkdagen verleend. Pechhulp wordt uitsluitend uitgevoerd binnen Nederland indien de brommobiel zich buiten een straal van 50 kilometer van het vestigingsadres van Brommobiel Expert begeeft. Op voornoemde termijnen is artikel 9 van overeenkomstige toepassing.
 5. Op de garantie op de motor en versnellingsbak als bedoeld in lid 1 is artikel 8 van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 8. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

Verkoop van Producten

 1. De door Brommobiel Expert verkochte Producten worden, onverminderd de wettelijke aanspraak van Consumenten dat de geleverde zaak aan de Overeenkomst dient te beantwoorden, uitsluitend met garantie geleverd indien en voor zover dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, met dien verstande dat de garantie in artikel 7 van toepassing is indien de Wederpartij bij aanschaf van een brommobiel bij Brommobiel Expert een Safe-Pakket heeft afgesloten.
 2. Een aanspraak van een Consument gebaseerd op non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Brommobiel Expert toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele (onderhouds)voorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Brommobiel Expert en het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden van het Product.
 3. Een aanspraak van een Consument gebaseerd op non-conformiteit vervalt voorts als de Wederpartij zelf reparaties aan het Product heeft uitgevoerd dan wel daarvoor een derde heeft ingeschakeld.

Uitvoering van Werkzaamheden

 1. Indien binnen de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantietermijn, ten aanzien van de verrichte Werkzaamheden, sprake blijkt te zijn van een toerekenbare tekortkoming van Brommobiel Expert in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, zal Brommobiel Expert de Werkzaamheden alsnog deugdelijk uitvoeren. Ten aanzien van eventueel overeengekomen garantie op verrichte reparatiewerkzaamheden geldt evenwel dat de Wederpartij geen beroep meer kan doen op deze garantie als zij Brommobiel Expert daarvan niet binnen zeven dagen na ontdekking van de tekortkoming mededeling heeft gedaan aan Brommobiel Expert. Voorts vervalt deze garantie indien de Wederpartij de reparatiewerkzaamheden zelf heeft hersteld of proberen te herstellen of daarvoor een derde heeft ingeschakeld. In geval van garantie uit te voeren door Brommobiel Expert, bepaalt hijzelf de wijze en het tijdstip van uitvoering daarvan. Onder toerekenbare tekortkoming als bedoeld in de eerste zin moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 2. Werkzaamheden die zich buiten de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie voordoen, worden aan de Wederpartij in rekening gebracht. Dergelijke Werkzaamheden worden uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Wederpartij verricht.

ARTIKEL 9. | TERMIJNEN

Brommobiel Expert spant zich in de eventuele uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, na te komen, met name in het kader van een Safe-Pakket. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Brommobiel Expert treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Brommobiel Expert Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Brommobiel Expert zijn verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog kan nakomen, en de nakoming na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Brommobiel Expert is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
 2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen van Brommobiel Expert opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Brommobiel Expert niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Voor zover Brommobiel Expert ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze slechts gedeeltelijk nog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Brommobiel Expert gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. De Wederpartij is gehouden betaling te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Brommobiel Expert is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Brommobiel Expert ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Brommobiel Expert in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Brommobiel Expert gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Brommobiel Expert uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die Brommobiel Expert ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Brommobiel Expert de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Brommobiel Expert nog op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle door Brommobiel Expert vermelde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 2. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Brommobiel Expert gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Wederpartij te vorderen, met dien verstande dat Brommobiel Expert een Consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 3. Betalingen dienen te geschieden op de door Brommobiel Expert aangegeven wijze en op het door hem aangegeven moment dan wel binnen de door hem vermelde termijn.
 4. In geval van verrichte Werkzaamheden aan het voertuig van de Wederpartij, is Brommobiel Expert niet eerder gehouden het voertuig weer aan haar beschikbaar te stellen, dan nadat de overeengekomen totaalprijs volledig is voldaan.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Wederpartij een Consument is.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij aan Brommobiel Expert verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De nakoming van de eventuele verplichtingen uit hoofde van artikel 8 geldt voor Brommobiel Expert als enige en algehele schadevergoeding. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Brommobiel Expert, draagt hij geen aansprakelijkheid voor eventueel overige door de Wederpartij geleden schade.
 2. Brommobiel Expert draagt in elk geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Brommobiel Expert heeft te allen tijde het recht de schade van de Wederpartij waarvoor Brommobiel Expert ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk is, te herstellen. De Wederpartij dient Brommobiel Expert hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Brommobiel Expert ter zake vervalt.
 4. Brommobiel Expert is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. De aansprakelijkheid van Brommobiel Expert is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Brommobiel Expert betrekking heeft.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Brommobiel Expert een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De Wederpartij vrijwaart Brommobiel Expert van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Brommobiel Expert toerekenbaar is. Indien Brommobiel Expert uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Brommobiel Expert zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Brommobiel Expert, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Brommobiel Expert en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 8. Ten aanzien van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 14. | RETENTIE- EN PANDRECHT

 1. Brommobiel Expert is bevoegd om de nakoming van zijn verplichting tot afgifte van het voertuig van de Wederpartij die Brommobiel Expert in het kader van de Overeenkomst onder zich heeft, op te schorten tot dat de opeisbare vordering van Brommobiel Expert met betrekking tot de Werkzaamheden volledig is betaald, inclusief eventuele rente en kosten.
 2. Het voertuig van de Wederpartij dat Brommobiel Expert in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, strekken hem eveneens tot pand voor alle vorderingen die hij op de Wederpartij heeft.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Brommobiel Expert verkochte en geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij al haar verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij verboden het Product waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op het Product waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Brommobiel Expert hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Brommobiel Expert of door Brommobiel Expert aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Brommobiel Expert is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 5. Als de Wederpartij, nadat een Product door Brommobiel Expert aan haar is geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van dit Product als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Brommobiel Expert is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Wederpartij daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een lopende Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Brommobiel Expert is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Overijssel wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Brommobiel Expert een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Indien de Wederpartij een Consument is, is de Consument gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Brommobiel Expert Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.
 6. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bepalingen.
Deze website maakt gebruik van cookies en vraagt uw persoonlijke gegevens om uw browse-ervaring te verbeteren.